skip to Main Content

TARIM BAĞ KUR SİGORTALILIĞININ TESPİTİ İSTEMİ-TARIM BAĞ KUR SİGORTALILIĞININ BAŞKA TARİHLER ARASINDA

T.C.YARGITAY10. HUKUK DAİRESİE. 2011/12893K. 2011/16535T. 29.11.2011• TARIM BAĞ KUR SİGORTALILIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Başka Tarihler Arasında Öncesinde Tespit Edildiği ve İlamın Kesinleştiği – Kesin Hüküm Nedeniyle Davanın Reddedileceği)• KESİN HÜKÜM ( Kamu Düzenine İlişkin Olup Yargılamanın Her Aşamasında Mahkemece Re’sen Gözetilmesi Gerekli Olumsuz Dava Koşullarından Olduğu – Her İki Davanın Taraflarının Dava Sebeplerinin ve İlk Davanın Hüküm Fıkrası İle İkinci Davaya Ait Talep Sonucunun Aynı Olması Halinde Koşulları Oluşacağı)• TARIM BAĞ KUR SİGORTALILIĞININ BAŞKA TARİHLER ARASINDA TEKRAR TESPİTİ İSTEMİ ( İkinci Talebe Konu Olan Bir Kısım Sigortalılık Süresi Yönünden Daha Önce Verilmiş Kesinleşmiş Mahkeme Kararı ve Eldeki Davanın Tarafları Konusu ve Maddi Vakıaları Önceki Dava İle Aynı Olduğundan Reddi)2926/m.2, 56100 /m.303

ÖZET: Davacının, Tarım Bağ-Kur sigortalılığının tespiti istemli davada, daha önce İş Mahkemesi’nin ilamı ile; davanın kısmen kabulüne karar verilerek, davacının murisinin … tarihleri arasında 2926 sayılı Kanun kapsamında Tarım Bağ-Kur sigortalılığının tespitine karar verilmiştir. İkinci talebe konu olan bir kısım sigortalılık süresi yönünden daha önce verilmiş kesinleşmiş mahkeme kararı var ve eldeki davanın tarafları, konusu ve maddi vakıaları önceki dava ile aynı ise kesin hükmün varlığı ortadadır. Kesin hüküm nedeniyle davanın reddi gerekir.

DAVA : Davacı, eşi olan muris E.K’nin 01.01.1998 tarihinden, ölüm tarihi olan 29.11.2006 tarihi arasında 2926 sayılı Kanun kapsamında Tarım Bağ-Kur sigortalılığının tespiti ile 6111 sayılı Kanundan yararlanma hakkının saklı tutulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilerek, davacının murisinin 01.01.1998-31.12.1998 ve 01.11.2000-29.11.2006 tarihleri arasında 2926 sayılı Kanun kapsamında Tarım Bağ-Kur sigortalılığının tespiti ile 6111 sayılı Kanundan yararlanma hakkının saklı tutulmasına karar verilmiştir.

Hükmün, davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : Davacının 2926 sayılı Kanun kapsamında Tarım Bağ-Kur sigortalılığının tespiti istemli davada, daha önce Aydın 2. İş Mahkemesi’nin 23.12.2009 tarih, 2009/7 Esas ve 2009/287 Karar sayılı ilamı ile; davanın kısmen kabulüne karar verilerek, davacının murisinin 01.01.1997-31.12.1997 tarihleri arasında 2926 sayılı Kanun kapsamında Tarım Bağ-Kur sigortalılığının tespitine karar verilmiştir. Yalnızca davalı Kurum vekilinin temyizi üzerine, Dairemizce yapılan incelemede, 13.07.2010 tarih, 2010/2987 E., ve 2010/11166 K. Sayılı ilam ile temyiz itirazlarının reddi suretiyle kararın onanmasına karar verilmiş, böylece kesin hüküm oluştuktan sonra bu kez davacı vekili yerel mahkemeye verdiği 09.03.2011 havale tarihli dilekçe ile davacının murisinin 01.01.1998 tarihinden, ölüm tarihi olan 29.11.2006 tarihi arasında 2926 sayılı Kanun kapsamında Tarım Bağ-Kur sigortalılığının tespiti ile 6111 sayılı Kanundan yararlanma hakkının saklı tutulmasına karar verilmesi talebinde bulunmuş, mahkemece 24.06.2011 tarih, 2011/197 Esas ve 2011/395 Karar sayılı ilam ile yine davanın kısmen kabulüne karar verilerek, bu sefer davacının murisinin 01.01.1998-31.12.1998 ve 01.11.2000-29.11.2006 tarihleri arasında 2926 sayılı Kanun kapsamında Tarım Bağ-Kur sigortalılığının tespiti ile 6111 sayılı Kanundan yararlanma hakkının saklı tutulmasına karar verilmiştir.

Kesin hüküm kamu düzenine ilişkin olup, istek olmasa bile yargılamanın her aşamasında mahkemece re’sen gözetilmesi gerekli, olumsuz dava koşullarındandır. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 303. maddesi uyarınca her iki davanın taraflarının, dava sebeplerinin ve ilk davanın hüküm fıkrası ile ikinci davaya ait talep sonucunun aynı olması halinde kesin hükmün koşullarının oluştuğunun kabulü gerekir. Yine ayrıntıları HGK’nın, 14.05.2008 Tarih, 2008/21-389 Esas ve 2008/376 Karar sayılı kararında da belirtildiği üzere; ikinci talebe konu olan bir kısım sigortalılık süresi yönünden daha önce verilmiş kesinleşmiş bir mahkeme kararı var ve eldeki davanın tarafları, konusu ve maddi vakıaları önceki dava ile aynı ise kesin hükmün varlığı ortadadır.

Somut olayda da; Aydın 2. İş Mahkemesi’nin Dairemizce onanan ilk kararı ile iş bu davanın tarafları, talebe konu süreler ve dava sebebi aynı olduğundan taraflar için kesin hüküm teşkil ettiği nazara alınarak, kesin hüküm nedeniyle davanın reddi gerekirken hatalı değerlendirme ile yazılı biçimde hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırıdır.

O halde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 29.11.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şimdi Ara
Yol Tarifi