skip to Main Content

İŞ KAZASI SONUCU SİGORTALIYA YAPILAN YARDIMLARIN TAHSİLİ TALEBİ-YAŞLILIK AYLIĞI-İLK PEŞİN SERMAYE

T.C.YARGITAY10. HUKUK DAİRESİE. 2011/12812K. 2011/14413T. 24.10.2011• İŞ KAZASI SONUCU SİGORTALIYA YAPILAN YARDIMLARIN TAHSİLİ TALEBİ ( Yaşlılık Aylığı Bağlanıp Bağlanmadığının Kurumdan Sorulacağı – Bağlandıysa İş Kazası Sonucu Sigortalıya Bağlanan Gelirin İlk Peşin Sermaye Değerinde Değişiklik Bulunup Bulunmadığı Belirleneceği )• YAŞLILIK AYLIĞI ( İş Kazası Sonucu Sigortalıya Yapılan Yardımların Tahsili Talebi/Davalının Sigortalıya Yaşlılık Aylığı Bağlandığını İddia Ettiği – Bağlanıp Bağlanmadığının Kurumdan Sorulacağı/Bağlandıysa 506 S.K. Md. 92 Hükmü Gözetileceği )• İLK PEŞİN SERMAYE DEĞERİ ( İş Kazası Sonucu Sigortalıya Yapılan Yardımların Tahsili Talebi – Yaşlılık Aylığı Bağlandıysa 506 S.K. Md. 92 Hükmü Gözetilerek İş Kazası Sonucu Sigortalıya Bağlanan Gelirin İlk Peşin Sermaye Değerinde Değişiklik Bulunup Bulunmadığı Belirleneceği )506/m.26, 92

Anayasa Mahkemesi’nin, 21.03.2007 gün ve 26649 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 23.11.2006 gün ve E:2003/10, K:2006/106 sayılı kararı

ÖZET : Davacı, iş kazası sonucu sürekli iş göremez duruma gelen sigortalıya yapılan yardımların davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalının, sigortalıya Kurumca yaşlılık aylığı bağlandığını iddia etmesi karşısında, Kurumdan sigortalıya yaşlılık aylığı bağlanıp bağlanmadığı sorularak, yaşlılık aylığı bağlanmış ise, 506 Sayılı Kanun m.92 hükmü gözetilerek, iş kazası sonucu sigortalıya bağlanan gelirin ilk peşin sermaye değerinde değişiklik bulunup bulunmadığı belirlenerek karar verilmesi gerekir.

DAVA : Davacı, iş kazası sonucu sürekli iş göremez duruma gelen sigortalıya yapılan yardımların davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, ilamında belirtilen gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmiştir. Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmüm dayandığı gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Davanın yasal dayanağını oluşturan 506 Sayılı Yasa’nın 26. maddesindeki halefiyet ilkesi uyarınca, Kurumun rücu alacağı; hak sahiplerinin tazmin sorumlularından isteyebileceği maddi zarar ( Tavan ) miktarı ile sınırlı iken, Anayasa Mahkemesi’nin, 21.03.2007 gün ve 26649 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 23.11.2006 gün ve E:2003/10, K:2006/106 sayılı kararı ile 26. Maddedeki “…sigortalı veya hak sahibi kimselerin işverenden isteyebilecekleri miktarla sınırlı olmak üzere…” bölümünün Anayasa’ya aykırılık nedeniyle iptali sonrasında, Kurumun rücu hakkının, yasadan doğan kendine özgü ve sigortalı ya da hak sahiplerinin hakkından bağımsız basit rücu hakkına dönüşmüş olması karşısında, mahkemenin, dava tarihindeki mevzuat ve içtihat uygun olarak açılan davada, anılan iptal hükmü nedeniyle oluşan hukuksal durum gereğince değerlendirme yapmasında bir isabetsizlik yok ise de; davalının, sigortalıya Kurumca yaşlılık aylığı bağlandığını iddia etmesi karşısında, Kurumdan sigortalıya yaşlılık aylığı bağlanıp bağlanmadığı sorularak, yaşlılık aylığı bağlanmış ise, anılan Yasanın 92. maddesinin “Malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan aylık ve gelirler birleşirse, sigortalıya veya hak sahibine bu aylık ve gelirlerden yüksek olanın tümü, eksik olanın da yarısı bağlanır.” hükmü gözetilerek, iş kazası sonucu sigortalıya bağlanan gelirin ilk peşin sermaye değerinde, anılan maddenin uygulanması sonucu değişiklik bulunup bulunmadığı belirlenerek, varılacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik araştırma sonucu, yazılı şekilde hüküm kuruması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istem halinde davalıya iadesine, 24.10.2011 gününde oy birliğiyle karar verildi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şimdi Ara
Yol Tarifi